Aktualności

Zmiany w odsetkach

W dniu 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), która różnicuje wysokość odsetek kapitałowych i za opóźnienie.

Obecnie odsetki ustawowe (kapitałowe) wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punkty procentowe, podczas gdy odsetki ustawowe za opóźnienie są równe sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Odsetki maksymalne nie mogą przekroczyć dwukrotności, odpowiednio,  odsetek ustawowych lub odsetek ustawowych za opóźnienie.

Jako że obecna stopa referencyjna NBP wynosi 1,50%, odsetki ustawowe kapitałowe wynoszą teraz 5%, zaś odsetki ustawowe za opóźnienie – 7%. Oznacza to obniżenie odsetek ustawowych, które do tej pory dla obu kategorii wynosiły 8%. Jednocześnie wzrosła wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie z 10% do 14%.

 Do góry