Aktualności

Złożenie rezygnacji z funkcji członka zarządu

31 marca 2016 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której zajął stanowisko, iż oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji jest składane – z wyjątkiem przewidzianym w art. 210 § 2 i art. 379 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „k.s.h.”) – spółce reprezentowanej w tym zakresie zgodnie z art. 205 § 2 i 373 § 2 k.s.h. (sygn. akt III CZP 89/15).

Nie istnieje żaden przepis bezpośrednio regulujący składanie rezygnacji przez członka zarządu. Do tej pory nie było również w tym zakresie jednolitego stanowiska doktryny i orzecznictwa. Istniały trzy zasadniczo odmienne od siebie podejścia.

Pierwsze zakładało, że rezygnację taką składa się jednemu członkowi zarządu lub prokurentowi – takie rozwiązanie przyjął też Sąd Najwyższy w najnowszej uchwale.

Według drugiego podejścia, rezygnację powinno się złożyć radzie nadzorczej lub pełnomocnikowi powołanemu przez zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością albo walne zgromadzenie w spółce akcyjnej.

Trzecie podejście zakładało, iż rezygnację powinno złożyć się na ręce organu, który uprawniony był do powoływania członków zarządu.

Pomimo, iż uchwała Sądu Najwyższego rozwiąże wiele problemów dotyczących kwestii składania rezygnacji przez członków zarządu, to jednakże de lege ferenda postulować by należało, aby kwestia ta została uregulowana w samym Kodeksie spółek handlowych.

 Do góry