Aktualności

Elektroniczny prospekt emisyjny

W dniu 24 marca 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/301 z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniające m.in. rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 dotyczące prospektów emisyjnych, które w pewien sposób modyfikuje dotychczasowy model postępowania. W ślad za tą regulacją KNF dnia 13 kwietnia 2016 r. wydał wytyczne jak stosować tą regulację.

Nowością jest to, że emitent poza złożeniem wniosku o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego w formie papierowej, zobowiązany jest do przesłania części dokumentów do KNF poprzez skrzynkę podawczą  ePUAP (elektroniczna platforma usług administracji publicznej).Wymóg ten dotyczy przede wszystkim samego prospektu, jego kolejnych ewentualnych kolejnych wersji, jak i protokołów zmian uzgadnianych w KNF (wszystkie dokumenty w wersji elektronicznej, w formacie umożliwiającym wyszukiwanie.

 Do góry