Aktualności

Przerwa zgodna z Konstytucją

W dniu 12 lipca 2016 roku (sygn. akt SK 40/14) Trybunał Konstytucyjny orzekł o zgodności z Konstytucją art. 43 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, zgodnie z którym podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się...

Rozporządzenie MAR

Od 3 lipca 2016 roku emitenci papierów wartościowych są zobowiązani do stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. Od 3 lipca 2016 r. w krajach członkowskich Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego...

Kontrola sądowa Rady Nadzorczej

Kodeks spółek handlowych nie przewiduje żadnej szczególnej regulacji dotyczącej kontroli sądowej prawidłowości uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Na tle obowiązujących przepisów nie ma zatem skutecznego instrumentu prawnego umożliwiającego...

Pre-packi

W znowelizowanym prawie upadłościowym została uregulowana nowość, jaką jest przygotowana likwidacja, potocznie zwana pre-pack. Procedura„pre-pack” polega na szybkiej sprzedaży działającego przedsiębiorstwa, którego działalność będzie kontynuowana przez nabywcę niż prowadzenie długotrwałego...

Zmiany w kodeksie cywilnym – od 8 września br.

Dnia 8 września 2016 r. wchodzi życie nowelizacja kodeksu cywilnego. Pierwszą zmianą jest dodanie art. 65(1) k.c., który rozciąga stosowanie przepisów o oświadczeniach woli, także na inne oświadczenia. Ustawa nie precyzuje jakie, jednak z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że mają to...

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Trybunał Konstytucyjny w dniu 8 czerwca 2016 roku orzekł o niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej  art. 54 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, który nadal ma zastosowanie dla starszych spraw.  Trybunał orzekł niekonstytucyjność w zakresie w jakim przepis ten wyłącza...

Zmiany w Ewidencji

W dniu 19 maja 2016 r. weszły w życie zmiany przepisów dotyczących rejestracji danych przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw z 25 września 2015 r. – Dz.U. z 2015...

 Do góry