Aktualności

Rozporządzenie MAR

Od 3 lipca 2016 roku emitenci papierów wartościowych są zobowiązani do stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku.

Od 3 lipca 2016 r. w krajach członkowskich Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Market Abuse Regulation), którego przepisy pozostają w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Wprowadzone rozporządzenie MAR powierza określenie czym jest "informacja poufna" samym emitentom, zmienia zasady podawania tych informacji do wiadomości publicznej, a także drastycznie zaostrza kary na uchybienia w tym zakresie.

 Do góry