Aktualności

Spółka cywilna poza prawem

Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 10 czerwca br. w sprawie o sygn. IV CSK 636/15, orzekł o braku podstaw do nadania klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółki cywilnej, gdy wyrok zasądzający zapłatę został wydany przeciwko spółce cywilnej. Zaznaczył przy tym, że dla rozstrzygnięcia...

Inna restrukturyzacja dla banków i SKOK-ów

Z uwagi na konieczność implementacji do porządku krajowego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE, Sejm przyjął w dniu 10 czerwca 2016 r. ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej...

Ochrona produktów rolnych

W dniu 26 lipca 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza zmiany wynikające z wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego...

Informatyzacja postępowania cywilnego

Z dniem 8 września 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego. Jedną z przełomowych zmian jest możliwość wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na podstawie art. 125 § 21 k.p.c. Jeżeli wniesienie pisma za pomocą systemu jest obligatoryjne...

Ustawa frankowa – nowa odsłona

W dniu 2 sierpnia 2016 roku Kancelaria Prezydenta przedstawiła nowy projekt tzw. „ustawy frankowej”. Regulacja dotyczy umów o kredyt indeksowany i denominowany oraz umów o pożyczkę indeksowaną denominowaną, dla których ustanowiono zabezpieczenie w postaci hipoteki na nieruchomości. Zakresem...

Wynagrodzenia za wypożyczenie

Zgodnie z informacją ogłoszoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego autorzy książek po polsku i tłumaczeń na język polski oraz ich spadkobiercy mogą zarejestrować się, aby otrzymać wynagrodzenie, jeśli ich utwory były w 2015 roku  wypożyczane w bibliotekach publicznych. Uprawnienie...

25 lat więzienia (za VAT)

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji Kodeksu karnego, który wprowadza kary za wyłudzenia VAT, w tym fałszowanie faktur. Według raportu PwC w listopadzie 2015 r. straty Skarbu Państwa spowodowane przez przestępstwa VAT-owskie szacowano od 36,5 do 58,5 mld zł. Ministerstwo...

Dostęp do dokumentacji medycznej

20 lipca 2016 roku ukazał się projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Celem nowelizacji jest m.in. uporządkowanie regulacji w zakresie zasad udostępniania dokumentacji medycznej. Rozszerzono m.in. katalog osób, które mogą uzyskać dostęp do dokumentacji. Oprócz...

Równouprawnienie – ciąg dalszy

W dniu 22 czerwca 2016 roku Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa została 11 lipca 2016 roku podpisana przez prezydenta. Nowelizacja kończy z funkcjonującym od dawna w prawie polskim zakazem pracy kobiet na części stanowisk,...

 Do góry