Aktualności

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w kwestii gruntów warszawskich

W wyroku z dnia 19 lipca 2016 roku, Trybunał Konstytucyjny działający w pełnym składzie orzekł, że przepisy nowelizowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami są zgodne z Konstytucją.

Trybunał oceniał zgodność z Konstytucją przepisów art. 214a oraz 214b ustawy, poszerzających katalog podstaw odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntów przejętych na rzecz m. st. Warszawy na podstawie tzw. „Dekretu Bieruta” z dnia 26 października 1945 roku. Przepisy umożliwiają także umorzenie postępowania w razie, gdy nie można ustalić stron postępowania.   

Nowelizowana ustawa przewiduje, iż odmowa ustanowienia prawa wieczystego na przejętym gruncie będzie możliwa także ze względu na przeznaczenie gruntu na cele publiczne czy sprzedaż lub ustanowienie na gruncie prawa użytkowania wieczystego na rzecz osób trzecich.

W ustnym uzasadnieniu wyroku Trybunału, sędzia sprawozdawca Małgorzata Pyziak - Szafranicka podkreśliła m.in., że przepisy są uzasadnione koniecznością ochrony praw nabytych nowych właścicieli gruntów, a same przesłanki odmowy przyjmowane jako uzasadnione m.in. w orzecznictwie NSA.   

 Do góry