Aktualności

Ochrona produktów rolnych

W dniu 26 lipca 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja wprowadza zmiany wynikające z wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych. Regulacja ma poprawić funkcjonowanie oraz usprawnić system ochrony i rejestracji oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych. Wzmocniona została kontrola i nadzór nad prawidłowym stosowaniem nazw produktów zarejestrowanych jako: chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne i gwarantowane tradycyjne specjalności. Określono także czyny, za które będą nakładane kary pieniężne m.in. na jednostki certyfikujące.

 Do góry