Aktualności

Inna restrukturyzacja dla banków i SKOK-ów

Z uwagi na konieczność implementacji do porządku krajowego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE, Sejm przyjął w dniu 10 czerwca 2016 r. ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Ustawa ta zmienia i uchyla niektóre przepisy ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Prawodawca rozszerzył katalog podmiotów, do których nie stosuje się ustawy Prawo restrukturyzacyjne o banki krajowe (wcześniej jedynie banki państwowe i depozytowe), Bank Gospodarstwa Krajowego, oddziały banków zagranicznych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, jak również niektóre rodzaje firm inwestycyjnych i holdingów.

W konsekwencji wyłączenia banków krajowych i SKOK-ów z zakresu podmiotowego ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz kompleksowego unormowania restrukturyzacji tychże podmiotów w nowoprzyjętej ustawie, uchylone zostały przepisy ustawy Prawo restrukturyzacyjne regulujące odrębne postępowanie restrukturyzacyjne wobec banków i SKOK-ów.

Planowane zmiany w ustawie Prawo restrukturyzacyjne wchodzą w życie z dniem 9 października 2016 r.

 Do góry