Aktualności

Błąd w sztuce lekarskiej

Błąd w sztuce lekarskiej to sprawa dla sądu, nie dla rzecznika praw pacjenta. Tak orzekł w wyroku z 6 września 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II OSK 1082/16). Naczelny Sąd Administracyjny zaznaczył, iż gdy zarzut dotyczy błędu w sztuce lekarskiej to przysługuje droga o odszkodowanie,...

Nowelizacja ustawy antytytoniowej

Obowiązująca od dnia 7 września br. nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych („ustawa antytytoniowa”) wprowadza szereg zmian w zakresie obrotu i spożywania tytoniu. Dotyczą one przede wszystkim uregulowania kwestii związanych z papierosami...

Istotny pogląd Prezesa – w sprawie franków

Na podstawie nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która weszła w życie w dniu 17 kwietnia 2016 roku, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest uprawniony do wydawania istotnego poglądu w sprawie. Zgodnie z art. 31d przedmiotowej ustawy, istotny pogląd w sprawie...

Nowa kominowa

W dniu 9 września 2016 r. weszła w życie ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Przedmiotem jej regulacji jest sposób kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających i nadzorczych spółek kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa,...

Stawka minimalna

Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa dla pracujących na umowach zlecenia oraz samozatrudnionych będzie wynosić 13 zł brutto. Stawka została podniesiona, ponieważ od przyszłego roku płaca minimalna ma wzrosnąć do 2000 zł brutto. Celem tej regulacji jest przeciwdziałanie nadużywaniu...

Forma dokumentowa

Z dniem 8 września br. wprowadzona zostaje do kodeksu cywilnego nowa forma czynności prawnych, czyli forma dokumentowa, realizująca funkcję porządkową oraz usprawniająca dokonywanie czynności prawnych. W ramach tej formy mieści się między innymi korespondencja przez pocztę elektroniczną...

Doręczenie na oświadczenie

Jedną z ważniejszych zmian w Kodeksie Postępowania Cywilnego wchodzącą w życie z dniem 8 września 2016 roku, odnosi się do art. 132 § 1 dotyczącego doręczeń między profesjonalnymi pełnomocnikami. Ma on na celu znacznie przyspieszyć i uprościć postępowanie cywilne. Oprócz dotychczasowej...

Potwierdzenie warunków – przed rozpoczęciem pracy

Zgodnie z nowelą do kodeksu pracy z dnia 13 maja br. z dniem 1 września,  jeżeli umowa o pracę nie została zawarta na piśmie, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Przepis pośrednio...

 Do góry