Aktualności

Błąd w sztuce lekarskiej

Błąd w sztuce lekarskiej to sprawa dla sądu, nie dla rzecznika praw pacjenta. Tak orzekł w wyroku z 6 września 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II OSK 1082/16). Naczelny Sąd Administracyjny zaznaczył, iż gdy zarzut dotyczy błędu w sztuce lekarskiej to przysługuje droga o odszkodowanie, nie zaś o naruszenie praw pacjenta. Oznacza to, iż w sytuacji wyrządzenia pacjentowi szkody, w skutek niewłaściwego leczenia, pacjent może ubiegać się o odszkodowanie od podmiotu leczniczego, w którym prowadzone było leczenie, w drodze sądowego postępowania cywilnego. Drogi te istotnie się różnią.

Naruszenie praw pacjenta – które to prawa określa ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, może dotyczyć strony technicznej czynność, nie zaś jej materialnego aspektu. Rzecznik może więc zajmować się np. ewentualnymi naruszeniami w kolejce do zabiegu, czy kwalifikowania do niego, nie zaś samą kwestią błędów przy jego wykonywaniu.

 Do góry