Aktualności

Prawa jazdy i Konstytucja

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 11 października 2016 roku – sygnatura akt. K 24/15, orzekł o niekonstytucyjności przepisów dotyczących przekroczenia w terenie zabudowanym dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h, w zakresie w jakim nie przewidują one sytuacji usprawiedliwiających...

Akademia Lewiatana: Prawo restrukturyzacyjne

27 października 2016 roku w ramach "Akademii Lewiatana" dr Karolina Kocemba i adw. Michał Tomczak poprowadzą szkolenie dotyczące nowego prawa restrukturyzacyjnego, które zaczęło obowiazywać od 1 stycznia. W ramach szkolenia zostaną omówione cele reformy prawa upadłościowego i płynace...

Kwoty wolne na rachunkach

Ustawa nowelizacyjna z dnia 10 lipca 2016 r., która wprowadziła szereg zmian w Kodeksie cywilnym oraz Kodeksie postępowania cywilnego, dokonuje również istotnej modyfikacji zapisów dotyczących kwot wolnych od zajęcia egzekucyjnego na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych...

Małżonek i egzekucja

Jeżeli komornik zajął ruchomości będące we współwładaniu dłużnika i jego małżonka pozostających we wspólności ustawowej, małżonkowi nieobjętemu tytułem wykonawczym przysługuje - w zależności od zgłaszanych zarzutów - powództwo  przeciwegzekucyjne, jeżeli zarzuca naruszenie...

Wprowadzenie rozporządzenia eIDAS

W dniu 27 września 2016 roku Prezydent podpisał ustawę o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Celem tej ustawy jest umożliwienie prawidłowego funkcjonowania w Polsce rozporządzenia eIDAS w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych...

Sprzedaż roszczeń inaczej

17 września br. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy. Szczególnie interesujący jest dodany art. 111a formalizujący handel roszczeniami wynikającymi z tzw. Dekretu Bieruta. Umowa sprzedaży roszczeń do nieruchomości objętych...

Zmiany w delegowaniu – od 18 września br.

Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług weszła w życie 18 czerwca 2016 roku, ale część jej przepisów obowiązuje pracodawców od 18 września 2016 roku. Jej przyjęcie było związane z obowiązkiem implementacji odpowiedniej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczącej...

Zmiany w procedurze cywilnej – wyłączenie sędziego

W dniu 8 września 2016 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego mająca na celu przyspieszenie postępowania. Jedną z takich zmian jest nowy art. 52 § 3. Zgodnie z tym artykułem sędzia, wobec którego został złożony wniosek o wyłączenie będzie mógł prowadzić dalej...

 Do góry