Aktualności

Zmiany w delegowaniu – od 18 września br.

Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług weszła w życie 18 czerwca 2016 roku, ale część jej przepisów obowiązuje pracodawców od 18 września 2016 roku. Jej przyjęcie było związane z obowiązkiem implementacji odpowiedniej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczącej delegowania pracowników.

Regulacja uszczegółowiła zasady delegowania pracowników oraz ustaliła jednolite elementy, które na unijnym szczeblu ułatwiają wspólną interpretację przepisów oraz zapobiegają nadużywaniu i obchodzeniu obowiązujących przepisów. Zobowiązuje ona zagraniczne firmy m.in. do zarejestrowania faktu delegowania pracownika i zapłacenia mu minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w kraju oddelegowania.

Do 18 września przedsiębiorstwa, których dotyczy omawiana regulacja, miały czas aby dostosować swoje procedury do nowej ustawy. Chodzi m.in o: konieczność przechowywania dokumentacji dotyczącej delegowania; ustanowienie osoby przeznaczonej do kontaktów z właściwymi organami państwa przyjmującego pracownika; obowiązek składania właściwemu organowi oświadczenia, które umożliwi przeprowadzenie kontroli sytuacji faktycznej.

 Do góry