Aktualności

Małżonek i egzekucja

Jeżeli komornik zajął ruchomości będące we współwładaniu dłużnika i jego małżonka pozostających we wspólności ustawowej, małżonkowi nieobjętemu tytułem wykonawczym przysługuje - w zależności od zgłaszanych zarzutów - powództwo  przeciwegzekucyjne, jeżeli zarzuca naruszenie przepisów prawa materialnego lub skarga na czynności komornika, jeżeli zarzuca naruszenie przepisów postępowania egzekucyjnego. Tak orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 5 października 2016 r., III CZP 41/16.

Taka możliwość pojawia się jednak tylko wtedy, gdy małżonek dłużnika nie jest objęty tytułem wykonawczym. A nie będzie objęty tym tytułem, gdy nie zgodzi się na zaciągnięcie długu przez współmałżonka

 Do góry