Aktualności

Certyfikaty pojazdów

17 października br w załączniku do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2016 r. ogłoszony został tekst jednolity rozporządzenia w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia...

Miejmy nadzieję, że się uda…

Ministerstwo Rozwoju planuje nowelizację przepisów dot. przechowywania dokumentów pracowniczych. Nowelizacja zakłada skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat oraz ich elektronizację. Dokumentacja pracownicza jest długookresowo przechowywana ze względu na jej późniejsze...

Nowy podpis elektroniczny

Termin „bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu” zastąpi pojęcie„ kwalifikowany podpis elektroniczny” - taką zmianę zakłada rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu,...

Zwrot towaru bez okazania paragonu

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów  w wyroku z dnia 2 czerwca 2016 r. ,sygn. akt VII AmC 695/16 orzekł, że zapis umowny o treści: „Uwaga! Bez paragonu fiskalnego towar nie podlega zwrotowi, stanowi niedozwoloną klauzulą umowną. Zdaniem Sądu, uzależnienie możliwości zwrotu towaru od...

 Do góry