Aktualności

Sąd Najwyższy nakazuje humanitarne traktowanie karpi

13 grudnia 2016 roku  zapadł wyrok Sądu Najwyższego dot. trzech osób, które w 2010 roku sprzedawały żywe karpie, w foliowych workach bez wody.

Zdaniem sądu zostały naruszone przepisy ustawy o ochronie zwierząt z dnia 19 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 856), art. 35 ust. 1a w zw. z art. 6 ust. 2). Sąd Najwyższy wskazał, że ryby są kręgowcami i w związku z tym podlegają ochronie przewidzianej w tej ustawie na równi z innymi zwierzętami kręgowymi oraz wymagają humanitarnego traktowania, przez które należy rozumieć traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia.

Jak wskazano w uzasadnieniu wyroku: „Nie ulega wątpliwości, że naturalnym środowiskiem ryby jest środowisko wodne, a więc ryby winny być transportowane i przetrzymywane tylko w środowisku wodnym. Transportowanie i przetrzymywanie ryb w pojemnikach pozbawionych wody, czy też przenoszenie ich w workach foliowych nie jest humanitarnym traktowaniem zwierzęcia i może wyczerpywać znamiona znęcania się nad nim”.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2016 roku, sygn. akt II KK 281/16.

 Do góry