Aktualności

Restrukturyzacja bez negatywnych skutków

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 stycznia 2017 r., zapadłym w sprawie o sygn. II FSK 3609/14, podział przez wydzielenie, pozwalający przenieść pakiet nowo nabytych akcji z jednej spółki kapitałowej do drugiej, nie powoduje utraty zwolnienia dywidendowego, nawet jeśli nastąpi przed upływem dwóch lat.

NSA zgodził się z sądem pierwszej instancji, że przejście akcji na inny podmiot, będący następcą prawnym spółki, powoduje zachowanie warunku ciągłości posiadania akcji.

 Do góry