Aktualności

Spory konsumenckie według dyrektywy

W dniu 10 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jest to implementacja unijnej dyrektywy ADR, mająca na celu zapewnienie konsumentom możliwości składania wniosków o rozstrzyganie sporów z przedsiębiorcami do podmiotów oferujących niezależne, bezstronne, i szybkie metody ich alternatywnego rozwiązywania.

Ustawa będzie miała zastosowanie do postępowań mających na celu pozasądowe rozwiązywanie krajowych i transgranicznych sporów dotyczących zobowiązań umownych. Uprawnionymi podmiotami do pozasądowego rozwiązania sporów będą podmioty wpisane do jawnego rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK. Postępowanie będzie mogło być prowadzone w formie papierowej, bądź za zgodą konsumenta- elektronicznej. Ma ono mieć charakter nieodpłatny. Istnieje możliwość wprowadzenia odpłatności postępowania przez regulamin.

Wynik postępowania powinien zostać przedstawiony stronom w terminie nie dłuższym niż 90 dni, chyba że spór będzie szczególnie skomplikowany.

 Do góry