Aktualności

Wykonalność wyroku przeciwko spółce jawnej a uprawnienie wspólnika

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie o sygn. akt III CZP 99/16 orzekł, że wyrok pozbawiający wykonalności tytuł wykonawczy wydany przeciwko spółce jawnej z powodu wygaśnięcia zobowiązania (art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c.) pozbawia wierzyciela uprawnienia do prowadzenia egzekucji także przeciwko wspólnikowi na podstawie tytułu wykonawczego opartego na art. 7781 k.p.c.

Wspólnikowi przysługuje wtedy wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 825 pkt 2 k.p.c.

 Do góry