Aktualności

Dane syndyka znajdziemy w CEIDG

Sądy z urzędu będą wpisywać do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) informacje o syndyku ustanowionym w ramach postępowania upadłościowego oraz o nadzorcy lub zarządcy działającym w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego – wchodzi w życie nowelizacja przepisów o danych wpisywanych do ewidencji.

Ustawa z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255) dokonuje nowelizacji obecnie obowiązujących przepisów poprzez wprowadzenie obowiązku wpisywania z urzędu danych syndyka działającego w ramach postępowania upadłościowego, a także nadzorcy lub zarządcy – podmiotów działających na rzecz przedsiębiorcy w ramach postępowania restrukturyzacyjnego. Wprowadzana zmiana ma sprzyjać poprawie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

 Do góry