Aktualności

Odszkodowanie bez podatku

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie do odszkodowania rekompensującego rzeczywistą stratę, a nie korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono. Tak wynika z wyroku NSA z 1 lutego 2017 r. Według NSA w  przedmiotowej sprawie, która dotyczyła podatnika, który zawarł z deweloperem umowę na wybudowanie mieszkania z garażem  mamy do czynienia z odszkodowaniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT. Według sądu odszkodowanie za nieuzyskanie własności lokali po cenie wynikającej z niezrealizowanej umowy, stanowi wyrównanie uszczerbku w majątku podatnika, a więc wyrównanie poniesionej przez niego rzeczywistej straty, w przeciwieństwie do (hipotetycznego) wyrównania strat z tytułu nieuzyskanego czynszu za wynajem lokali, co już stanowiłoby odmiennie kwalifikowane prawnie wyrównanie utraconej korzyści. A NSA uznał, że mamy do czynienia z odszkodowaniem, które stanowi wyrównanie rzeczywistej straty, a nie korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono. Konkludując, odszkodowanie otrzymane przez podatnika NSA zakwalifikował jako rekompensujące rzeczywistą stratę, a nie utraconą korzyść i uznać, że objęte jest ono zwolnieniem podatkowym, określonym w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT.

 Do góry