Aktualności

Zwolnienie pracownika, a słaby wynik sprzedażowy

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie o sygn. akt III PK 93/16 orzekł, że jeśli pracodawca wskazuje w wypowiedzeniu umowy zawartej na czas nieokreślony przyczyny dotyczące nieosiągnięcia zakładanych efektów pracy pracownika, tozasadność wypowiedzenia musi być zawsze oceniana poprzez kryterium sposobu wywiązywania z jego obowiązków.

Umowa o pracę nie jest bowiem umową rezultatu, a starannego działania. Pracownik w rozpatrywanej sprawie wykonywał swoje obowiązki z takim samym zaangażowaniem i jakością, jednak z gorszym wynikiem  sprzedażowym niż rok wcześniej. Zdaniem Sądu Najwyższego, pracownika nie mogą spotkać sankcje spowodowane nieosiągnięciem rezultatu prowadzonej przez pracodawcę działalności gospodarczej, jeżeli nie miał na to wpływu i nie można mu zarzucić niewłaściwego wykonywania obowiązków.

 Do góry