Aktualności

Milczące załatwienie sprawy

W dniu 1 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. Głównym zamierzeniem nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 jest przyspieszenie postępowania administracyjnego poprzez tzw. milczące załatwienie sprawy (art. 122a) oraz postępowanie uproszczone (art. 163b w zw. z art. 35 § 3a).

Milczące załatwienie sprawy oznaczać będzie, że żądania strony będą całościowo uwzględniane przez organ w przypadku spełnienia odpowiednich przesłanek. Oznacza to, że w przypadku, gdy organ nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia żądania strony lub nie wniesie w tym terminie sprzeciwu w drodze decyzji to żądanie strony zostaje uwzględnione w całości.

Natomiast, jeśli chodzi o nowe przepisy dotyczące postępowania uproszczonego to od 1 czerwca 2017 roku, strona ma możliwość wniesienia podania o wszczęcie postępowania na specjalnym formularzu. Ponadto, strona składająca pismo ma obowiązek wykazać okoliczności, które będą miały znaczenie dla sprawy jak też przedstawić wszystkie dowody i żądania, ponieważ po wszczęciu postępowania zgłaszanie nowych żądań jest niedopuszczalne.

Warto również dodać, że zgodnie z nowym art. 35 § 3a załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.

 Do góry