Aktualności

Krajowy Zasób

11 września 2017 roku weszła w życie Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości, na mocy której ustanowiony został Krajowy Zasób Nieruchomości odpowiedzialny za prawidłowe gospodarowanie gruntami należącymi do Skarbu Państwa. Do jego podstawowych obowiązków należeć będzie nadzorowanie najmu...

Alkohol i przechodzień

Polskie prawo co do zasady zabrania reklamy napojów alkoholowych. Dotychczas popularną praktyką było korzystanie z ustawowego wyjątku, zgodnie z którym zakaz reklamy nie obejmował reklamy i promocji napojów alkoholowych, prowadzonej wewnątrz pomieszczeń hurtowni, wydzielonych stoisk lub punktów...

Nowy rejestr dla dłużników

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad nowym rejestrem – Krajowym Rejestrem Zadłużonych, który ma zastąpić funkcjonujące obecnie: Rejestr Dłużników Niewypłacalnych oraz Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości. Oba rejestry zawierają dane o podmiotach, których kondycja...

Wystarczy jeden raz 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie o sygn. akt II PK 202/16 orzekł, że w zadaniowym czasie pracy nawet jednorazowa nieobecność może zostać uznana za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Jednakże jak wskazał Sąd Najwyższy, nie każda nieobecność...

Prywatność także w pracy

Dnia 5 września 2017 roku Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka orzekła, że dyscyplinarne zwolnienie pracownika, który korzystał w celach prywatnych z firmowego komunikatora, naruszało prawo  do prywatności zagwarantowane w art. 8 Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności....

 Do góry