Aktualności

Alkohol i przechodzień

Polskie prawo co do zasady zabrania reklamy napojów alkoholowych. Dotychczas popularną praktyką było korzystanie z ustawowego wyjątku, zgodnie z którym zakaz reklamy nie obejmował reklamy i promocji napojów alkoholowych, prowadzonej wewnątrz pomieszczeń hurtowni, wydzielonych stoisk lub punktów prowadzących wyłącznie sprzedaż napojów alkoholowych. Właściciele sklepów alkoholowych wystawiali więc butelki na witrynach sklepowych, uznając, iż takie działanie mieści się w granicach wyjątku od zakazu reklamy. Praktyka ta prawdopodobnie ulegnie zmianie w wyniku najnowszego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lipca 2017 roku (sygn. akt II GSK 982/17).

Zgodnie ze stanem faktycznym sprawy, na kanwie której NSA wydał przedmiotowe orzeczenie, sklep umieścił w witrynie butelki ze znakiem towarowym producenta, w taki sposób, że były one widoczne dla przechodniów, co pracownicy urzędu miasta, prowadzący kontrolę, uznali za sprzeczne z ustawą. W ich opinii znaki towarowe przestały być widoczne dopiero po umieszczeniu na szybie pasów z folii matowej piaskowanej, która to praktyka została uznana za słuszną.

NSA przyjął, że działanie przedsiębiorcy polegające na wystawieniu w witrynie sklepowej, będących przedmiotem sprzedaży, napojów alkoholowych, których oznaczenia identyfikacyjne są widoczne z zewnątrz, stanowi reklamę napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Ponadto wskazał, że skoro znaki towarowe alkoholi są widoczne z zewnątrz, nie można stosować ustawowego wyjątku

 Do góry