Aktualności

Rada gminy nie może odmówić zgody na zwolnienie radnego

Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest członkiem, a podstawą odmowy zgody na rozwiązanie takiego stosunku pracy mogą być wyłącznie zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Ol 382/17.

Sąd wskazał, że regulacja przewidziana w ustawie o samorządzie gminnym ma na celu zapewnienie radnemu swobodnego wykonywania mandatu, a nie zabezpieczenie przed utratą pracy i ingerowanie rady gminy w treść umowy o pracę. Sprawa dotyczyła radnej, z która pracodawca chciał rozwiązać umowę o pracę z przyczyn organizacyjnych, niedotyczących pracownicy, a leżących po stronie pracodawcy.

 Do góry