Aktualności

Jedna zasadna przyczyna wypowiedzenia wśród wielu

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 lipca 2017 roku, sygn. III PK 115/16 wskazał, że w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika można wskazać jednocześnie kilka przyczyn stanowiących ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków. Jednak dla zgodności z prawem takiego oświadczenia woli wystraczające jest wykazanie przez pracodawcę przynajmniej jednej z nich.

Art. 30 § 4 k.p. stanowi, że w oświadczeniu pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca rozwiązanie umowy. Tylko jedna okoliczność jako przyczyna jest to więc minimalny wymóg z formalnego punktu widzenia. Oznacza to również, że pracodawca rozwiązując z pracownikiem umowę o pracę może wskazać większą liczbę zarzutów do jego pracy, a nawet jeżeli tylko jedna z nich będzie uzasadniona, rozwiązanie umowy o pracę będzie zgodne z prawem.

Sąd Najwyższy wskazał również, że to do sądu pracy należy obowiązek badania każdej ze wskazanych przez pracodawcę przyczyn odrębnie i dokonanie ich oceny przy uwzględnieniu wszystkich przesłanek zasadności wypowiedzenia. Istotną kwestią przy rozwiązaniu umowy o pracę z winy pracownika jest też czas, który ogranicza pracodawcę w pełnym uzasadnianiu wszystkich kwestii danej sprawy, ponieważ powinien być on liczony od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

 Do góry