Aktualności

Zgłoszenie przez pracownika gotowości do podjęcia pracy

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 października 2017 roku, sygn. II PK 257/16 wskazał, że utrudnienie w dostępie na teren zakładu pracy nie stanowi przeszkody do stanowczego zgłoszenia gotowości do niezwłocznego podjęcia pracy w drodze listownej, telefonicznej lub e-mailowej (dla celów dowodowych - za potwierdzeniem odbioru).

W ocenie Sądu Najwyższego, cechami charakterystycznymi gotowości pracownika do wykonywania pracy są: zamiar wykonywania pracy, faktyczna zdolność do świadczenia pracy, uzewnętrznienie gotowości do wykonywania pracy oraz pozostawanie w dyspozycji pracodawcy. O chęci świadczenia pracy przez pracownika powinno świadczyć pozostawanie do dyspozycji pracodawcy. Oznacza on, że na wezwanie pracodawcy niezwłocznie należy podjąć pracę w uzgodnionym miejscu, czasie i rozmiarze. Forma uzewnętrznienia chęci świadczenia pracy powinna być dokonana w taki sposób, by dotarła do pracodawcy pomimo problemów związanych z możliwym utrudnieniem w dostępie do zakładu pracy.

 Do góry