Aktualności

Rada gminy nie może odmówić zgody na zwolnienie radnego

Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest członkiem, a podstawą odmowy zgody na rozwiązanie takiego stosunku pracy mogą być wyłącznie zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w...

Krajowy Zasób

11 września 2017 roku weszła w życie Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości, na mocy której ustanowiony został Krajowy Zasób Nieruchomości odpowiedzialny za prawidłowe gospodarowanie gruntami należącymi do Skarbu Państwa. Do jego podstawowych obowiązków należeć będzie nadzorowanie najmu...

Alkohol i przechodzień

Polskie prawo co do zasady zabrania reklamy napojów alkoholowych. Dotychczas popularną praktyką było korzystanie z ustawowego wyjątku, zgodnie z którym zakaz reklamy nie obejmował reklamy i promocji napojów alkoholowych, prowadzonej wewnątrz pomieszczeń hurtowni, wydzielonych stoisk lub punktów...

Nowy rejestr dla dłużników

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad nowym rejestrem – Krajowym Rejestrem Zadłużonych, który ma zastąpić funkcjonujące obecnie: Rejestr Dłużników Niewypłacalnych oraz Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości. Oba rejestry zawierają dane o podmiotach, których kondycja...

Wystarczy jeden raz 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie o sygn. akt II PK 202/16 orzekł, że w zadaniowym czasie pracy nawet jednorazowa nieobecność może zostać uznana za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Jednakże jak wskazał Sąd Najwyższy, nie każda nieobecność...

Prywatność także w pracy

Dnia 5 września 2017 roku Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka orzekła, że dyscyplinarne zwolnienie pracownika, który korzystał w celach prywatnych z firmowego komunikatora, naruszało prawo  do prywatności zagwarantowane w art. 8 Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności....

Odrębna własność zostaje

Sąd Najwyższy rozstrzygnął następujące zagadnienie prawne: czy upływ terminu, na jaki zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, na której znajduje się budynek wielolokalowy, powoduje wygaśnięcie prawa odrębnej własności lokalu w tym budynku? W uchwale z dnia 25...

Zmiana roku obrotowego - wystarczy uchwała

W wyroku z dnia 8 sierpnia 2017 roku, w sprawie o sygn. akt II FSK 1851/15, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że warunkiem skutecznej zmiany roku obrotowego jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Sprawa dotyczyła spółki komandytowo-akcyjnej, której wspólnicy chcieli przedłużyć w grudniu...

Koniec tajemnicy bankowej

4 kwietnia 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z  9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648). Zgodnie z przepisami tej ustawy, polskie i zagraniczne organy podatkowe mogą wzajemnie wymieniać się informacjami o swoich rezydentach podatkowych. Za...

 Do góry