Aktualności

Umowa zrzeczenia się prawa do zachowku dopuszczalna

Sąd Najwyższy w zeszły piątek, w dniu 17 marca 2017 roku w podjętej uchwale w sprawie o sygn. aktIII CZP 110/16  orzekł, żedopuszczalne jest zawarcie umowy zrzeczenia się prawa do zachowku pomiędzy przyszłym spadkodawcą i uprawnionym do zachowku spadkobiercą ustawowym, na podstawie stosowanego...

Przejęcie przez spółkę długu wspólnika, a podatek

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 stycznia 2017 r. (II FSK 3783/14, II FSK 4061/14), orzekł, że w sytuacji przejęcia długów wspólników spółki jawnej przez spółkę, po stronie wspólników powstaje przychód. Stan faktyczny dotyczył pożyczki udzielonej przez spółkę z ograniczoną...

Spory konsumenckie według dyrektywy

W dniu 10 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jest to implementacja unijnej dyrektywy ADR, mająca na celu zapewnienie konsumentom możliwości składania wniosków o rozstrzyganie sporów z przedsiębiorcami do podmiotów...

Patowa sytuacja w Prawie farmaceutycznym

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy Prawa farmaceutycznego dotyczące obowiązków raportowania do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. Ponieważ System nie został jeszcze uruchomiony, podmioty obowiązane do raportowania nie są w stanie wypełnić swoich...

Dodatkowe świadczenia

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje ustawa z dnia 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Ustawa wprowadziła możliwość uzyskania zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczenia przedemerytalnego przez byłych...

Restrukturyzacja bez negatywnych skutków

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 stycznia 2017 r., zapadłym w sprawie o sygn. II FSK 3609/14, podział przez wydzielenie, pozwalający przenieść pakiet nowo nabytych akcji z jednej spółki kapitałowej do drugiej, nie powoduje utraty zwolnienia dywidendowego, nawet jeśli...

Fundusz Świadczeń – elastyczniejsza reguła

Od 1 stycznia 2017 roku wchodzą w życie zmiany w ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Celem ustawodawcy jest stopniowe dążenie do uelastycznienia przymusowego charakteru regulacji prawnej. Zmiany polegają w głównej mierze na tym, że od 1 stycznia 2017 roku obowiązek stworzenia...

 Do góry