Aktualności

Sąd Najwyższy nakazuje humanitarne traktowanie karpi

13 grudnia 2016 roku  zapadł wyrok Sądu Najwyższego dot. trzech osób, które w 2010 roku sprzedawały żywe karpie, w foliowych workach bez wody. Zdaniem sądu zostały naruszone przepisy ustawy o ochronie zwierząt z dnia 19 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 856), art. 35 ust. 1a w zw. z...

Dłuższe terminy na odwołania

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy z dnia 28 kwietnia 2016 roku przewiduje nowelizację art. 264 Kodeksu pracy, polegającą na wydłużeniu do 30 dni terminów na: odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania, a także na żądanie...

Rewolucja, czyli zwrot bez paragonu

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów  w wyroku z dnia 2 czerwca 2016 r. ,sygn. akt VII AmC 695/16 orzekł, że zapis umowny o treści: „Uwaga! Bez paragonu fiskalnego towar nie podlega zwrotowi”, stanowi niedozwoloną klauzulą umowną. Zdaniem Sądu, uzależnienie możliwości zwrotu towaru...

Certyfikaty pojazdów

17 października br w załączniku do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2016 r. ogłoszony został tekst jednolity rozporządzenia w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia...

Miejmy nadzieję, że się uda…

Ministerstwo Rozwoju planuje nowelizację przepisów dot. przechowywania dokumentów pracowniczych. Nowelizacja zakłada skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat oraz ich elektronizację. Dokumentacja pracownicza jest długookresowo przechowywana ze względu na jej późniejsze...

Nowy podpis elektroniczny

Termin „bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu” zastąpi pojęcie„ kwalifikowany podpis elektroniczny” - taką zmianę zakłada rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu,...

Zwrot towaru bez okazania paragonu

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów  w wyroku z dnia 2 czerwca 2016 r. ,sygn. akt VII AmC 695/16 orzekł, że zapis umowny o treści: „Uwaga! Bez paragonu fiskalnego towar nie podlega zwrotowi, stanowi niedozwoloną klauzulą umowną. Zdaniem Sądu, uzależnienie możliwości zwrotu towaru od...

Prawa jazdy i Konstytucja

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 11 października 2016 roku – sygnatura akt. K 24/15, orzekł o niekonstytucyjności przepisów dotyczących przekroczenia w terenie zabudowanym dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h, w zakresie w jakim nie przewidują one sytuacji usprawiedliwiających...

Akademia Lewiatana: Prawo restrukturyzacyjne

27 października 2016 roku w ramach "Akademii Lewiatana" dr Karolina Kocemba i adw. Michał Tomczak poprowadzą szkolenie dotyczące nowego prawa restrukturyzacyjnego, które zaczęło obowiazywać od 1 stycznia. W ramach szkolenia zostaną omówione cele reformy prawa upadłościowego i płynace...

Kwoty wolne na rachunkach

Ustawa nowelizacyjna z dnia 10 lipca 2016 r., która wprowadziła szereg zmian w Kodeksie cywilnym oraz Kodeksie postępowania cywilnego, dokonuje również istotnej modyfikacji zapisów dotyczących kwot wolnych od zajęcia egzekucyjnego na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych...

 Do góry