Aktualności

Małżonek i egzekucja

Jeżeli komornik zajął ruchomości będące we współwładaniu dłużnika i jego małżonka pozostających we wspólności ustawowej, małżonkowi nieobjętemu tytułem wykonawczym przysługuje - w zależności od zgłaszanych zarzutów - powództwo  przeciwegzekucyjne, jeżeli zarzuca naruszenie...

Wprowadzenie rozporządzenia eIDAS

W dniu 27 września 2016 roku Prezydent podpisał ustawę o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Celem tej ustawy jest umożliwienie prawidłowego funkcjonowania w Polsce rozporządzenia eIDAS w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych...

Sprzedaż roszczeń inaczej

17 września br. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy. Szczególnie interesujący jest dodany art. 111a formalizujący handel roszczeniami wynikającymi z tzw. Dekretu Bieruta. Umowa sprzedaży roszczeń do nieruchomości objętych...

Zmiany w delegowaniu – od 18 września br.

Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług weszła w życie 18 czerwca 2016 roku, ale część jej przepisów obowiązuje pracodawców od 18 września 2016 roku. Jej przyjęcie było związane z obowiązkiem implementacji odpowiedniej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczącej...

Zmiany w procedurze cywilnej – wyłączenie sędziego

W dniu 8 września 2016 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego mająca na celu przyspieszenie postępowania. Jedną z takich zmian jest nowy art. 52 § 3. Zgodnie z tym artykułem sędzia, wobec którego został złożony wniosek o wyłączenie będzie mógł prowadzić dalej...

Błąd w sztuce lekarskiej

Błąd w sztuce lekarskiej to sprawa dla sądu, nie dla rzecznika praw pacjenta. Tak orzekł w wyroku z 6 września 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II OSK 1082/16). Naczelny Sąd Administracyjny zaznaczył, iż gdy zarzut dotyczy błędu w sztuce lekarskiej to przysługuje droga o odszkodowanie,...

Nowelizacja ustawy antytytoniowej

Obowiązująca od dnia 7 września br. nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych („ustawa antytytoniowa”) wprowadza szereg zmian w zakresie obrotu i spożywania tytoniu. Dotyczą one przede wszystkim uregulowania kwestii związanych z papierosami...

Istotny pogląd Prezesa – w sprawie franków

Na podstawie nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która weszła w życie w dniu 17 kwietnia 2016 roku, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest uprawniony do wydawania istotnego poglądu w sprawie. Zgodnie z art. 31d przedmiotowej ustawy, istotny pogląd w sprawie...

Nowa kominowa

W dniu 9 września 2016 r. weszła w życie ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Przedmiotem jej regulacji jest sposób kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających i nadzorczych spółek kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa,...

Stawka minimalna

Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa dla pracujących na umowach zlecenia oraz samozatrudnionych będzie wynosić 13 zł brutto. Stawka została podniesiona, ponieważ od przyszłego roku płaca minimalna ma wzrosnąć do 2000 zł brutto. Celem tej regulacji jest przeciwdziałanie nadużywaniu...

 Do góry