Aktualności

Nowelizacja ustawy antytytoniowej

Obowiązująca od dnia 7 września br. nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych („ustawa antytytoniowa”) wprowadza szereg zmian w zakresie obrotu i spożywania tytoniu. Dotyczą one przede wszystkim uregulowania kwestii związanych z papierosami...

Istotny pogląd Prezesa – w sprawie franków

Na podstawie nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która weszła w życie w dniu 17 kwietnia 2016 roku, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest uprawniony do wydawania istotnego poglądu w sprawie. Zgodnie z art. 31d przedmiotowej ustawy, istotny pogląd w sprawie...

Nowa kominowa

W dniu 9 września 2016 r. weszła w życie ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Przedmiotem jej regulacji jest sposób kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających i nadzorczych spółek kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa,...

Stawka minimalna

Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa dla pracujących na umowach zlecenia oraz samozatrudnionych będzie wynosić 13 zł brutto. Stawka została podniesiona, ponieważ od przyszłego roku płaca minimalna ma wzrosnąć do 2000 zł brutto. Celem tej regulacji jest przeciwdziałanie nadużywaniu...

Forma dokumentowa

Z dniem 8 września br. wprowadzona zostaje do kodeksu cywilnego nowa forma czynności prawnych, czyli forma dokumentowa, realizująca funkcję porządkową oraz usprawniająca dokonywanie czynności prawnych. W ramach tej formy mieści się między innymi korespondencja przez pocztę elektroniczną...

Doręczenie na oświadczenie

Jedną z ważniejszych zmian w Kodeksie Postępowania Cywilnego wchodzącą w życie z dniem 8 września 2016 roku, odnosi się do art. 132 § 1 dotyczącego doręczeń między profesjonalnymi pełnomocnikami. Ma on na celu znacznie przyspieszyć i uprościć postępowanie cywilne. Oprócz dotychczasowej...

Potwierdzenie warunków – przed rozpoczęciem pracy

Zgodnie z nowelą do kodeksu pracy z dnia 13 maja br. z dniem 1 września,  jeżeli umowa o pracę nie została zawarta na piśmie, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Przepis pośrednio...

Spółka cywilna poza prawem

Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 10 czerwca br. w sprawie o sygn. IV CSK 636/15, orzekł o braku podstaw do nadania klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółki cywilnej, gdy wyrok zasądzający zapłatę został wydany przeciwko spółce cywilnej. Zaznaczył przy tym, że dla rozstrzygnięcia...

Inna restrukturyzacja dla banków i SKOK-ów

Z uwagi na konieczność implementacji do porządku krajowego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE, Sejm przyjął w dniu 10 czerwca 2016 r. ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej...

Ochrona produktów rolnych

W dniu 26 lipca 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza zmiany wynikające z wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego...

 Do góry