Publikacje

Projekt nowelizacji prawa zamówień publicznych zawiera wiele korzystnych rozwiązań

  Projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 2 sierpnia 2013 roku to próba wypracowania instrumentów prawnych stanowiących odpowiedź na niewystarczające i nieprecyzyjne regulacje w zakresie zjawiska składania przez wykonawców ofert zawierających ceny, które niejednokrotnie nie odpowiadają nawet minimalnym kosztom wykonania przedmiotu zamówienia. Nowelizacja z jednej strony zawiera wiele korzystnych rozwiązań, z drugiej zaś przewiduje dotkliwą sankcję w postaci zatrzymania wadium, która zawsze wzbudza duże kontrowersje.

  W projekcie nowelizacji ustawodawca w art. 89 ust 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych, słusznie planuje odejść od przesłanki „rażąco niskiej ceny”, stanowiącej podstawę odrzucenia oferty, gdyż pojęcie to dotychczas nigdy nie zostało zdefiniowane. Zgodnie z brzmieniem nowelizacji ma ona zostać zastąpiona precyzyjnym określeniem, że odrzucenie oferty może nastąpić, jeśli wykonawca nie wykaże, że zawarta w jego ofercie cena jest uzasadniona i zapewnia wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z przepisów prawa.

  Projekt nowelizacji zakłada, że w przypadku, gdy cena oferty wydaje się zbyt niska i budzi wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania za wskazaną cenę przedmiotu zamówienia, zamawiający będzie mógł żądać nie tylko wyjaśnień dotyczących elementów oferty, które składają się na cenę, ale szczegółów składowych oferty, które uważa za istotne. Innymi słowy, projekt nowelizacji przewiduje możliwość żądania wyjaśnień dotyczących aspektów finansowych świadczenia usługi, zastosowanej metody budowlanej, rozwiązań technicznych, oryginalności towarów, a nawet zgodności oferty z przepisami prawa pracy i regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Co więcej, informacje, których będzie mógł żądać zamawiający nie stanowią zamkniętego katalogu, tak więc wykonawcy muszą liczyć się z koniecznością składania wyjaśnień dotyczących nie tylko płacowych i socjalnych warunków, na podstawie których będą zatrudnieni pracownicy, ale także z wieloma innymi, często niewygodnymi dla przedsiębiorców, pytaniami.

  Pomimo okoliczności, że najwięcej kontrowersji wzbudza sankcja zatrzymania wadium z prawnego punktu widzenia warunki jej zastosowania wydają się precyzyjne. Wadium będą mogli utracić bowiem wyłącznie ci wykonawcy, którzy składając ofertę zawierającą niską cenę, nie przystąpią do złożenia wyjaśnień dotyczących wskazanej ceny. Tym samym, wykonawcy, którzy przystąpią do określonej w projekcie nowelizacji procedury badania i weryfikacji ceny, a więc będą uczestniczyć w konsultacjach, przedstawiać dowody potwierdzające, że niski poziom ceny w stosunku do kosztów wykonania przedmiotu zamówienia jest usprawiedliwiony, nie powinni obawiać się utraty wadium.

  O ile w praktyce celem sankcji zatrzymania wadium pozostanie wyłącznie przeciwdziałanie zmowom przetargowym i składania ofert zawierających ceny dumpingowe, planowane rozwiązania należy uznać za trafne, choć daleko idące.

  • Wydawnictwo
  • Polish Construction Review, nr 35
   Do góry