Publikacje

Publikacje

Prawnicy Kancelarii tradycyjnie zajmują stanowisko i przygotowują artykuły  w różnych wydawnictwach, na różnych forach i portalach. Rynek publikacji prawniczych jest niezwykle rozdrobniony i rozproszony, dlatego starannie dobieramy miejsca w którym lokujemy nasze publikacje. Staramy się rozwijać różnego rodzaju publikacje, które ukazywać się będą na tej stronie internetowej, którą, wraz z blogami i newsletterami, traktować będziemy w tej mierze jako portal prawniczy. 

  •  Jakub Salwa

Działalność spółki w „okresie przejściowym”

Czym jest „okres przejściowy” i jakie niesie za sobą ryzyka?  Transakcje mające za przedmiot spółki kapitałowe, czy też dokładnie rzecz ujmując – ich udziały lub akcje, rzadko przeprowadzane są jednoetapowo. Przeciwnie, proces transakcyjny składa się zazwyczaj z co najmniej dwóch...

Co chroni pracownika przed wypowiedzeniem?

Wypowiedzenie w szerokim zakresie podlega regulacjom prawnym. Można wyróżnić ochronę powszechną przed wypowiedzeniem (dotyczy wszystkich), jak też ochronę szczególną dotyczącą pracowników, których sytuacja życiowa czasowo ogranicza lub wyłącza możliwość rozwiązania stosunku pracy....

Wypłata wynagrodzenia pod ochroną

Wynagrodzenie za pracę jest świadczeniem pieniężnym, które ma być ekwiwalentem jej rodzaju, ilości i jakości. Regulacje Kodeksu pracy przewidują szereg środków prawnych, których celem jest ochrona tego świadczenia. Ważne są tu zwłaszcza terminowość wypłacania wynagrodzenia, jego forma,...

  •  Jakub Pietrasik

O istnieniu uchwał nieistniejących

Kodeks spółek handlowych określa dwie podstawowe drogi zmierzające do eliminowania z obrotu uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych. Są to: powództwo o uchylenie uchwały oraz powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały. W pierwotnym założeniu zaskarżanie uchwał było możliwe tylko...

Kiedy można dyscyplinarnie zwolnić pracownika?

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika jest szczególnym sposobem zakończenia stosunku pracy. Dlatego – ze względu na restrykcyjne przyczyny zastosowania zwolnienia dyscyplinarnego, przewidziane w art. 52 Kodeksu pracy – decyzja pracodawcy o rozwiązaniu...

Pracownicze bony towarowe

Pracownicze bony towarowe Bony towarowe powszechnie przyznawane pracownikom w okresie świątecznym.Jednak  pod względem prawnym stanowią źródło wielu pytań dotyczących zarówno ich prawnego charakteru, jak również skutków podatkowych. Po pierwsze, wątpliwości może budzić   okoliczność...

  •  Magdalena Trzaskowska

Wpływ nowelizacji ustawy o VAT na rynek najmu

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą o VAT", podyktowana była przede wszystkim koniecznością dostosowania polskich regulacji do przepisów unijnych. Do najważniejszych zmian należy między innymi uproszczenie i wyeliminowanie części przepisów dotyczących...

  •  Joanna Czekaj

Czy wypowiedzenie umowy najmu lokalu w praktyce sprawia wiele problemów?

Tematem bardzo często pomijanym podczas zawierania umowy najmu, w szczególności przez najemców, jest kwestia możliwości jej wypowiadania. Dokumentem o podstawowym znaczeniu jest w tym zakresie umowa łącząca najemcę z wynajmującym. Chodzi przy tym nie tylko o poszczególne zapisy dotyczące...

 Do góry