Sprawy

Majątek z reformy

Reforma rolna przeprowadzona na podstawie dekretu PKWN z 1944 roku stanowi wciąż przedmiot żywego zainteresowania spadkobierców dawnych właścicieli ziemskich. Mimo rozbieżnego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Sądu Najwyższego, liczba zgłaszanych organom administracji roszczeń zmierzających do zwrotu atrakcyjnych majątków (pałaców, dworów i zespołów pałacowo-parkowych) stale rośnie.

Od kilku lat Kancelaria prowadzi sprawy o zwrot majątków odebranych właścicielom z nadużyciem przepisów o reformie rolnych.

W jednej z takich spraw  Kancelaria oczekuje obecnie na rozstrzygnięcie organu wyższej instancji - ministra właściwego ds. rolnictwa i rozwoju wsi - reprezentując potomka hrabiowskiego rodu, który walczy o odzyskanie rodzinnych posiadłości pałacowych odebranych w 1944 roku i znajdujących się aktualnie w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnych.

Pierwsza instancja – wojewoda – oddalił tym razem wniosek o zwrot. Szczególny i dwuznaczny charakter tej procedury polega w Polsce na tym, że państwowy organ orzeka o zwrocie lub odmowie zwrotu państwowego gruntu.

 Do góry