Sprawy

Sędzia we własnej sprawie

W art. 57 Prawa przewozowego ustawodawca przewidział, że przewoźnikowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na przewożonym towarze – dla zabezpieczenia roszczeń przewoźnika wynikających z umowy przewozu. Co więcej, przewidział również możliwość samodzielnego dokonania  przez przewoźnika sui generis egzekucji, np. poprzez sprzedaż zajętego towaru. Uprawnienie to zostało ograniczone wyłącznie do określonych przypadków, jednakże nieprecyzyjnie. Stwarza to szerokie pole do dokonywania przez przewoźników nadużyć. W ten sposób przewoźnik został sędzią we własnej sprawie, zaś mechanizm mający w założeniu chronić jego prawa może z łatwością zostać przekształcony w narzędzie wymuszeń – z czym należy walczyć nie tylko na płaszczyźnie prawnej, ale również moralnej.

 Do góry