Sprawy

Rada nadzorcza – odpowiedzialność idzie dalej

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, za brak sprawozdania finansowego oraz brak sprawozdania z działalności albo za ich nieprawidłowości, odpowiada nie tylko Zarząd, lecz również Rada Nadzorcza. Regulacja ta została implementowana do polskiego systemu prawnego w drodze ustawy z 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, która w art. 1 ust. 1 pkt 4 wprowadziła do ustawy o rachunkowości art. 4a.

Ustawa o rachunkowości przewiduje więc dalej idącą odpowiedzialność Rady Nadzorczej, aniżeli przepisy kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza zobowiązana jest do sprawowania stałego nadzoru na działalnością spółki, a w tym zakresie zobowiązana do dokonywania oceny sprawozdań finansowych spółek w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza z pozycji podmiotu, który jedynie następczo dokonuje kontroli i oceny sprawozdania finansowego bez wpływu na jego tworzenie, na gruncie ustawy o rachunkowości, awansowała więc do pozycji podmiotu, który ma uczestniczyć w procesie sporządzania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności. Co więcej zgodnie z pkt. 2 powołanego przepisu, Rada Nadzorcza ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenie obowiązków w tym zakresie. 

 Do góry