Sprawy

Wyłączanie członków Komisji Nadzoru Finansowego

W związku z prowadzoną przez Kancelarię sprawą pojawiło się zagadnienie prawne związane z prawidłową procedurą wyłączania członków Komisji Nadzoru Finansowego w przypadku instancyjnego badania decyzji wydanej przez organ kolegialny działający w tym samym składzie osobowym. Czyli problem ponownego rozpoznania sprawy przez KNF jako środka odwoławczego od decyzji tej samej KNF wydanej w I instancji.

Naczelny Sąd Administracyjny badał powyższą kwestię w wyroku z dnia 29 kwietnia 2014 roku, w którym uznał, iż brak wyłączenia się członka organu na podstawie art. 24 § 1 k.p.a., który uczestniczył w rozpoznaniu sprawy w I instancji, skutkuje brakiem zdolności członków Komisji, jako organu kolegialnego, do udziału w postępowaniu, a zatem wadliwością postępowania. W konsekwencji rozpatrzenie sprawy przez organ kolegialny w niemalże identycznym składzie osobowym, prowadzi do naruszenia fundamentalnych zasad dwuinstancyjnego postępowania administracyjnego, a decyzja administracyjna wydana przez organ kolegialny pozbawiony zdolności do udziału w postępowaniu obarczona jest wadą nieważności.

 Do góry