Sprawy

Stwierdzenie wykonalności

W sprawie o stwierdzenie wykonalności wyroku zagranicznego sądu polubownego, w wyniku skargi kasacyjnej sporządzonej przez prawników Kancelarii, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 stycznia 2013 roku uchylił postanowienia sądu I i II instancji, odmawiające stwierdzenia wykonalności wyroku sądu arbitrażowego przy GAFTA w Londynie (sygn. akt I CSK 186/12; vide: http://www.sn.pl/Sites/orzecznictwo/Orzeczenia2/I%20CSK%20186-12-1.pdf).

Sąd Najwyższy podzielił stanowisko Kancelarii wskazując, że w postępowaniu o stwierdzenie wykonalności wyroku zagranicznego sądu polubownego należy w pierwszej kolejności stosować przepisy Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych z dnia 10 czerwca 1958 roku (tzw. Konwencja Nowojorska), a dopiero w zakresie w niej nieuregulowanym przepisy kodeksu postępowania cywilnego. W ostatnich dniach, Sąd Okręgowy w Warszawie, uwzględniając wytyczne Sądu Najwyższego, stwierdził wykonalność przedmiotowego wyroku.

 Do góry