Sprawy

Sprzedaż udziałów, zgłoszenie, NIP

Transakcja sprzedaży praw majątkowych pomiędzy zagranicznymi podmiotami będzie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w Polsce.

Zgodnie z ustawą o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników osoby prawne, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu oraz otrzymują numery identyfikacji podatkowej. Jeżeli zatem podmiot zagraniczny, jest podatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych, powinien wystąpić o nadanie mu numeru NIP do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Przepisy ustawy nie określają terminów, w jakich należy takiego zgłoszenia dokonać, co stanowi lukę prawną. Należy więc możliwie niezwłocznie dokonać takiego zgłoszenia dołączając pismo przewodnie określające sytuację podmiotu, w celu skutecznego złożenia stosownej deklaracji.

 Do góry