Sprawy

Ogłoszenie upadłości – sugestie dla upadłego

W toku działania Kancelarii pojawiło się z pozoru banalne jednak w praktyce istotne zagadnienie dotyczące skutków ogłoszenia upadłości układowej.

Zgodnie z treścią art. 140 § 1 Prawa upadłościowego i naprawczego po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości  z możliwością zawarcia układu komornik powinien przelać sumy uzyskane (a niewydane) w trakcie postępowania egzekucyjnego do masy upadłości. 

Przepis nie nakłada na upadłego będącego zarządcą masy upadłości, obowiązku jakiejkolwiek aktywności w tym zakresie, a przelanie kwot uzyskanych przez komornika powinno nastąpić z urzędu.

W praktyce jednak upadły, któremu zależy na szybkim zakończeniu postępowania układowego powinien niezwłocznie po ogłoszeniu upadłości wskazać komornikowi numer konta bankowego, na które powinno przelać się uzyskane kwoty.

Dzieje się tak dlatego, że w szczególności w przypadku dużych podmiotów gospodarczych, które zwykle korzystają z różnych rachunków bankowych, brak wskazania konkretnego konta bankowego uniemożliwia efektywną realizacje obowiązku wskazanego przepisu.

 Do góry