Sprawy

Zaskarżanie uchwał rady nadzorczej

W kodeksie spółek handlowych, brak jest prawnych instrumentów służących sądowej kontroli uchwał rad nadzorczych.

Zgodnie z treścią art. 2 kodeksu w sprawach nieuregulowanych w tej ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny. W konsekwencji oceny uchwał rady nadzorczej można dokonać w świetle art. 58 § 1 i 2 kodeksu cywilnego, co z kolei wymaga skorzystania z powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały rady nadzorczej lub ustalenia jej istnienia lub nieistnienia.

Za dopuszczalnością wytoczenia takiego powództwa w celu dokonania kontroli sądowej uchwały rady nadzorczej opowiedziano się zdecydowanie w najnowszym piśmiennictwie. Zakwestionowano zarazem stosowanie w przedmiotowej sprawie, w drodze analogii, przepisów stanowiących podstawę zaskarżania uchwał walnych zgromadzeń.

 Do góry