Sprawy

Komornik nie uchyli zajęć – w upadłości

W jednej ze spraw prowadzonych przez Kancelarię pojawiła się następująca wątpliwość. Czy w razie ogłoszenia upadłości i zawieszeniu z tego powodu postępowań egzekucyjnych prowadzonych przeciwko upadłemu, komornik może uchylić zajęcia dokonane w toku egzekucji ?

Takie uprawnienie bezsprzecznie przysługuje sędziemu – komisarzowi, który na podstawie art. 140 ust. 3 Prawa Upadłościowego i naprawczego może uchylić zajęcia dokonane przed ogłoszeniem upadłości w zakresie wierzytelności objętych z mocy prawa układem, jeżeli jest to konieczne dla dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa.

Z punktu widzenia dłużnika w upadłości z możliwością zawarcia układu szczególnie istotne jest sprawne i szybkie uchylenie zajęć i uzyskanie dostępu do środków umożliwiających prowadzenie przedsiębiorstwa.  

Upadły nie może jednak liczyć w tej kwestii na komornika. Zgodnie z odpowiednio stosowanym w postępowaniu egzekucyjnym przepisem art. 179 § 3 k.p.c. podczas zawieszenia postępowania możliwe jest wyłącznie podejmowanie – przez komornika czynności mających na celu umorzenie lub podjęcie postępowania egzekucyjnego.

Ze względu na fakt, że uchylenie zajęć nie spełnia powyższych przesłanek, jedyną drogą
do uzyskania dostępu do zajętych środków pozostaje wniosek do sędziego-komisarza.

 Do góry