Sprawy

Adwokat jako świadek

W pewnej sprawie cywilnej prowadzonej przez Kancelarię, pełnomocnik pozwanego, będący adwokatem, odstąpił od zadawania pytań świadkowi pełniącemu również zawód adwokata. 

Stanowisko to argumentował w ten sposób, że adwokat zobowiązany jest do zachowania tajemnicy adwokackiej odnośnie wszystkiego, co dowiedział się w związku z wykonywaniem czynności adwokackich, a więc tym bardziej nie można zadać mu pytań odnośnie tych okoliczności.

Kodeks Etyki Adwokackiej nie zawiera jednak ogólnego zakazu zadawania pytań adwokatowi, a jedynie zakaz powoływania adwokata w charkaterze świadka. Jeżeli zaś chodzi o zakres chronionej tajemnicy to nie ulega wątpliwości, iż to samemu przesłuchiwanemu adwokatowi należy pozostawić do oceny, czy pytanie należy do sfery jego tajemnicy zawodowej, czy też nie.   

W innym wypadku, tak daleko idąca interpretacja Kodeksu Etyki Adwokackiej doprowadziłaby do stwierdzenia, że adwokat nie może zeznawać w żadnej sprawie.

 Do góry