Sprawy

Pracodawca decyduje o poufności dokumentów

Zagadnienie poniższe wyłoniło się na tle praktyki Kancelarii.

Rzecznik Praw Obywatelskich złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji z art.  42 ust. 1 Konstytucji RP.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, karze ograniczenia wolności albo grzywny podlega członek rady pracowników lub powołany przez radę ekspert, który ujawni dane, co do których pracodawca zastrzegł poufność. Pozostawiając pracodawcy pełną dowolność przy określaniu, który z dokumentów należy uznawać za poufny oznacza, że ustawa nie przewiduje za jakie konkretnie czyny wymienione osoby mogą ponieść odpowiedzialność karną. Taka formuła jest niewątpliwie sprzeczna z podstawową zasadą prawa karnego, że wszystkie znamiona przestępstwa muszą być określone w ustawie, co jest przewidziane w art. 42 ust. 1 Konstytucji.

 Do góry