Sprawy

Prokurent nie odpowiada za upadłość

Zgodnie z przepisami tytułu X ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, sąd może orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej wobec reprezentantów spółki, którzy będąc do tego zobowiązani z mocy ustawy nie złożyli wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 2 tygodni od zaistnienia ku temu okoliczności.

Przepisy wskazują, że w przypadku osób prawnych, obowiązek ten ciąży na każdym, kto ma prawo reprezentować ją sam lub łącznie z innymi osobami. Na pierwszy rzut oka, wydawałoby się zatem, że osobą taką jest także prokurent. Na innym stanowisku stoi jednak Sąd Najwyższy, który w wyroku z dnia 15 marca 2013 roku (sygn. akt V CSK 177/12) wskazał, że prokurent jest uprawniony, a nie zobligowany do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, w związku z czym nie można wobec niego orzec omawianego zakazu.

Swoje stanowisko Sąd Najwyższy argumentuje poglądami doktryny, wskazującymi, że umocowanie prokurenta wynika z czynności prawnej, a nie z mandatu, tak jak ma to miejsce w przypadku członków zarządu.

 Do góry