Sprawy

Usunięcie niezgodności wyrobu z wymogami

Wprowadzanie do obrotu wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami może skutkować wszczęciem postępowania administracyjnego w tym zakresie, prowadzonego przez Prezesa UOKiK.

W toku postępowania Prezes UOKiK może wydać postanowienie, w którym wskaże przedsiębiorcy termin na usunięcie niezgodności wyrobu z wymaganiami, czy też nakaże mu wycofanie produktów z obrotu i powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach.

Co istotne, postanowienie to, jako niekończące postępowania w sprawie, nie podlega zaskarżeniu. Przedsiębiorca może się do niego zastosować, co będzie skutkowało umorzeniem postępowania. W przeciwnym wypadku, Prezes UOKiK może wydać decyzję nakazującą dokonanie określonych działań.

 Do góry