Sprawy

Konsekwencje podatkowe zmiany ceny określonej w umowie sprzedaży udziałów

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nie przewiduje sytuacji, w której strony umowy sprzedaży udziałów dokonują skorygowania uprzednio złożonej deklaracji PCC – 3. Zgodnie z interpretacjami indywidualnymi podatnik nie jest zobowiązany do złożenia korekty uprzednio złożonej deklaracji PCC-3 i wykazania w tej korekcie obniżonej albo podwyższonej (w porównaniu do uprzednio zdeklarowanej) wartości rynkowej nabywanych udziałów.

Należy więc przyjąć, że podatnik nie jest zobowiązany do wykazania niższej lub wyższej kwoty zobowiązania w podatku od czynności cywilnoprawnych, w sytuacji kiedy zmiana ceny nabycia udziałów nastąpiła po zawarciu umowy sprzedaży. Istnieją dwa warunki dla zastosowania takiej interpretacji. Po pierwsze, nowo ustalona przez strony cena udziałów musi odzwierciedlać wartość rynkową udziałów na moment ich sprzedaży. Po drugie, zmiana ceny musi nastąpić w wyniku zaistnienia zdarzenia, które zostało przez strony przewidziane w uprzednio zawartej umowie sprzedaży.

 Do góry