Sprawy

Zwolnienie działacza od pracy

Jeden z naszych Klientów powziął wątpliwość czy członek zarządu zakładowej organizacji związkowej może korzystać ze zwolnienia na czas niezbędny do wykonania czynności doraźnej wynikającej z jego funkcji w sytuacji, gdy nie wykorzystał on jeszcze limitu przysługujących mu godzin związkowych.

Odpowiedź na to pytanie nie wynika wprost z przepisów Ustawy o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 167, t.j.). Niezbędnym jest tutaj przeprowadzenie odpowiedniej wykładni art. 31 ust. 1 i 3 tej Ustawy, które regulują tę kwestię. W wyniku tego procesu należy zająć stanowisko, że członek zarządu zakładowej organizacji związkowej powinien w pierwszej kolejności wykorzystać przysługujące mu czasowe zwolnienie od pracy, a dopiero, gdy zajdzie konieczność podjęcia kolejnych czynności związkowych będzie on mógł skorzystać z uprawnienia uzupełniającego jakim jest zwolnienie na czas wykonania czynności doraźnej.

 Do góry