Sprawy

Spór o depozyt procesowy

W jednej ze spraw prowadzonej przez prawników Kancelarii pojawiło się zasadnicze zagadnienie prawne dotyczące możliwości zajęcia przez komornika sumy wpłaconej przez drugą stronę na konto depozytowe sądu na podstawie art. 742 § 1 zd. 2 kpc, tj. w toku postępowania zabezpieczającego.

Przeciwnik naszego klienta stoi na stanowisku, że taka suma, jako depozyt procesowy (a nie materialny) nie podlega zajęciu, bowiem wpłata sumy na rachunek depozytowy sądu nie powoduje automatycznie powstania  wierzytelności cywilnoprawnej w stosunku do sądu. Naszym zdaniem taka argumentacja jest błędna, ponieważ w pewnym momencie sąd będzie musiał zwrócić przelane środki.

Potwierdzeniem takiego stanowiska jest postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2015 roku o sygn. akt III SPP 236/14, z którego wynika że żądanie wydania zarządzenia o zwrocie kwoty nieustanowionego depozytu może mieć charakter roszczenia materialnoprawnego, a decyzja o jego spełnieniu nie należy do sądu jako organu procesowego w sprawie. Nieuczynienie zadość takiemu żądaniu może skutkować pozwaniem sądu jako statio fisci Skarbu Państwa.

 Do góry